Blasphemous

A Metroidvania style game that takes place in Cvstodia